کارکنان اداره آموزش و آزمایشگاه

محل خدمت نام و نام خانوادگی داخلی
آموزش سرکار خانم مهندس طاهره کاظمی ۲۹۸
آموزش سرکار خانم نصیری ۲۹۸
آموزش سرکار خانم فاطمه کبکی ۲۹۸
آموزش سرکار خانم نسیم صادقیان ۳۳۷
آموزش سرکار خانم لیلا قلندری ۲۶۹
آموزش سرکار خانم ماندانا مقیمی ۲۶۹
آموزش سرکار خانم برسیل ۲۷۲
آموزش جناب آقای داود ملک علایی ۲۹۸
آموزش جناب آقای اتابک داوری فتوت ۲۶۹
آموزش جناب آقای علی رضا فتحی ۲۷۲
آزمایشگاه سرکار خانم دکتر ملیحه احدی ۲۵۴
آزمایشگاه سرکار خانم الهه جعفری ۲۲۸