دروس ارائه شده

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 99-98

رشته مهندسی پزشکی گرایش دانلود فایل توضیحات
برنامه هفتگی بالینی و بییوالکتریک(95 به بعد)                

(دانلود

دانشجویان ورودی 98 برنامه ترم اول (3 گروه) را اخذ کنید

در هر ترم باید حتما یک درس از گروه معارف اخد کنید

برنامه هفتگی بالینی (94 به قبل)

(دانلود)

در هر ترم باید حتما یک درس از گروه معارف اخذ کنید

چارت دروس مهندسی پزشکی 

بالینی (۹۴ به قبل) (دانلود)

دروس اختیاری: ۸ واحد می باشد.

انتخاب دو درس از سه درس سیستم های کنترل خطی، ریزپردازنده۱ و تجهیزات مصرفی و دارویی + درس مباحث ویژه ۲.

چارت در یک نگاه دروس مهندسی پزشکی  بالینی (۹۵ به بعد)

(دانلود)

 

چارت در یک نگاه دروس مهندسی پزشکی

بیوالکتریک (۹۵ به بعد)

(دانلود)

 
فرم انتخاب گرایش بالینی و بیوالکتریک دانلود  

دروس ارائه شده در نیمسال اول 1400-1399

رشته بهداشت مبارزه، بهداشت خانواده مقطع تحصیلی دانلود فایل
برنامه هفتگی بهداشت مبارزه کاردانی

ترم اول(دانلود)

ترم دوم(دانلود)

ترم سوم(دانلود)

برنامه هفتگی بهداشت خانواده کاردانی

ترم اول (دانلود)

ترم دوم(دانلود)

ترم سوم(دانلود)

چارت رشته بهداشت مبارزه کاردانی (دانلود)
چارت رشته بهداشت خانواده کاردانی (دانلود)

 

رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع تحصیلی دانلود فایل
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد

(دانلود)

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته

(دانلود)

برنامه هفتگی کارشناسی ناپیوسته

(دانلود)

چارت درسی کارشناسی ارشد (دانلود)
چارت درسی کارشناسی پیوسته (دانلود1) )(دانلود2)
چارت درسی کارشناسی ناپیوسته (دانلود)

 

رشته مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع تحصیلی دانلود فایل
برنامه هفتگی کارشناسی

(دانلود)

چارت رشته بهداشت حرفه ای (چارت قدیم) کارشناسی (دانلود)
پمفلت معرفی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی (دانلود)
چارت رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (چارت جدید) کارشناسی  (دانلود)

 

رشته بهداشت عمومی مقطع تحصیلی دانلود فایل
برنامه هفتگی  کارشناسی ناپیوسته

ترم دوم(دانلود)

ترم سوم (دانلود)

چارت دروس ارئه شده کارشناسی (دانلود)

 

رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مقطع تحصیلی دانلود فایل
چارت دروس ارئه شده کارشناسی ارشد  (دانلود)
چارت دروس ارئه شده دکتری (دانلود)