دروس ارائه شده در نیمسال اول ۹۸-۹۷

 

رشته مهندسی پزشکی گرایش دانلود فایل
برنامه هفتگی نیمسال اول97 (ترم اول و دوم)  بالینی و بیوالکتریک

(دانلود)

جدید

برنامه هفتگی نیمسال اول97(ترم سوم به بعد) بالینی و بیوالکتریک

(دانلود)

جدید

برنامه امتحانات مهندسی پزشکی نیمسال اول ۹۷ بالینی و بیوالکتریک (دانلود)

چارت دروس مهندسی پزشکی

توجه: دروس کارگاه  آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی ودرمانی (عملی و تئوری) و تاریخ وفرهنگ تمدن اسلام و ایران اختیاری نیستند و باید برداشته شود. 

دروس اختیاری: ۸ واحد می باشد.

انتخاب دو درس از سه درس سیستم های کنترل خطی، ریزپردازنده۱ و تجهیزات مصرفی و دارویی + درس مباحث ویژه ۲.

بالینی (۹۴ به قبل) (دانلود)
چارت دروس مهندسی پزشکی  بالینی (۹۵ به بعد) (دانلود)
چارت دروس مهندسی پزشکی بیوالکتریک (۹۵ به بعد) (دانلود)

 

رشته بهداشت مبارزه، بهداشت خانواده مقطع تحصیلی دانلود فایل
برنامه هفتگی بهداشت مبارزه نیمسال اول۹۷ کاردانی

(دانلود)

جدید

برنامه هفتگی بهداشت خانواده نیمسال اول۹۷ کاردانی

(دانلود)

جدید

چارت رشته بهداشت مبارزه کاردانی (دانلود)
چارت رشته بهداشت خانواده کاردانی (دانلود)

 

رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع تحصیلی دانلود فایل
برنامه هفتگی بهداشت محیط نیمسال اول۹۷ کارشناسی پیوسته

(دانلود)

جدید

برنامه هفتگی بهداشت محیط نیمسال اول۹۷ کارشناسی ناپیوسته

(دانلود)

جدید

چارت درسی کارشناسی ارشد (دانلود)
چارت درسی کارشناسی پیوسته (دانلود)
چارت درسی کارشناسی ناپیوسته (دانلود)

 

رشته مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع تحصیلی دانلود فایل
برنامه هفتگی نیمسال اول۹۷ کارشناسی

(دانلود)

جدید

 

رشته بهداشت عمومی مقطع تحصیلی دانلود فایل
برنامه هفتگی نیمسال اول۹۷ کارشناسی (دانلود)
چارت دروس ارئه شده کارشناسی (دانلود)

 

رشته روانشناسی مقطع تحصیلی دانلود فایل
برنامه هفتگی نیمسال اول۹۷ کارشناسی

(دانلود

جدید

برنامه هفتگی نیمسال اول ۹۷ کارشناسی ارشد

(دانلود)

جدید

 

رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مقطع تحصیلی دانلود فایل
چارت دروس ارئه شده کارشناسی ارشد  (دانلود)
چارت دروس ارئه شده دکتری (دانلود)