فرم های پژوهش

ردیف نام فرم دانلود
1 شیوه نامه پایان نامه رساله پزشکی 1396.3.13-1 دانلود
2 مراحل دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد دانلود
3 فرم های دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
4 شیوه تدوین و نگارش پروژه کارشناسی مهندسی پزشکی دانلود
5 راهنمای فرم های کارآموزی گروه مهندسی پزشکی

دانلود(word)

دانلود (pdf)

6 فرم تصویب پروژه کارشناسی

دانلود فرم خام (word)

دانلود دستورالعمل پروژه

 (pdf)

7

شیوه نامه نوشتن گزارش کارآموزی گروه بهداشت عمومی

دانشجویانی که استاد راهنما ندارند به خانم دکتری اختری مشخصات خود را ایمیل کنند.

(akhtari_mehrnoosh@yahoo.com)

دانلود (word)
8 شیوه نامه ثبت و دفاع از پایان نامه  دانلود