مشاهده طرح درس اساتید

گروه مهندسی پزشکی
نام استاد نام درس دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی سیستم های کنترل خطی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی مباحث ویژه2 دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی برنامه ریزی سیستمی دانلود
دکتر سرور بهبهانی تجزیه و تحلیل سیستم ها دانلود
دکترسرور بهبهانی نگرش سیستمی و سیبرنتیک دانلود

 

گروه بهداشت عمومی
نام استاد نام درس دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره کمک های اولیه دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت سالمندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت دهان و دندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     تغذیه های کاربردی و رژیم های ...     دانلود

 

گروه مهندسی بهداشت محیط
نام استاد نام درس دانلود
     

 

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
نام استاد نام درس دانلود