مشاهده طرح درس اساتید

طرح درس اساتید دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی  (بروزرسانی شده در شهریور 1399):

گروه مهندسی پزشکی

نام استاد نام درس دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی میکروپروسسور/ریزپردازنده دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی سیستم های کنترل خطی دانلود
دکتر محمود نظرپور فیزیک پزشکی دانلود
دکتر محمود نظرپور اصول سیستم های تصویرنگار پزشکی دانلود
دکتر تانیا داوری مهابادی فیزیک عمومی 2 دانلود
دکتر تانیا داوری مهابادی فیزیک عمومی 1 دانلود
دکتر سیده زهره سیدصالحی مدار الکتریکی1 دانلود
دکتر سیده زهره سیدصالحی الکترونیک1 دانلود
دکتر امین بندزو مورالس مدار الکتریکی2 دانلود
دکتر سرور بههبانی نگرش سیستمی و مهندسی سیبرنتیک دانلود
دکتر عبدالرضا سبکروح بیوشیمی دانلود
دکتر فتح الله بوذرجمهری اصول سیستم های تصویرنگار پزشکی دانلود
دکتر فاطمه جوانی جونی بیوفیزیک دانلود
دکتر حسین رضا یوسف وند الکترونیک2 دانلود
دکتر حسین رضا یوسف وند مدار منطقی دانلود
دکتر نگین نیک سادات روش تحقیق و سیستم اطلاع رسانی پزشکی دانلود
دکتر حسین حسن بوذری استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی دانلود
دکتر فاطمه خاکپای فیزیولوژی دانلود
دکتر تانیا داوری مهابادای آزمایشگاه مدارالکتریکی1 دانلود
دکتر حسین بوذری استاتیک و مقاومت مصالح دانلود
دکتر حسین بوذری آزمایشگاه فیزیک2 دانلود
استاد شیما کبیری آزمایشگاه فیزیک2 دانلود
استاد شیما کبیری آزمایشگاه فیزیک1 دانلود
دکتر رویا بخشکندی آزمایشگاه الکترونیک1 دانلود
دکتر رویا بخشکندی آزمایشگاه بالینی1 دانلود
دکتر رویا بخشکندی آزمایشگاه فیزیک2 دانلود
دکتر نیره  زارع آزمایشگاه فیزیولوژی دانلود
دکتر ساسان صعودی مدارهای الکتریکی1 دانلود
دکتر رویا درخشان فر فناوری اطلاعات پزشکی1 دانلود

 

 

 

گروه بهداشت عمومی

نام استاد نام درس دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره زبان تخصصی دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت مادر و کودک دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت سالمندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیردار دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره روش تحقیق در علوم بهداشتی دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت دهان و دندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره کلیات پزشکی و بهداشت دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت باروری دانلود
دکتر نگین نیک سادات تکنولوژی آموزشی دانلود
دکتر نگین نیک سادات آموزش بهداشت و ارتباطات دانلود
دکتر نگین نیک سادات اصول و کلیات اپیدمیولوژی دانلود
دکتر نگین نیک سادات آموزش بهداشت و ارتباطات (کارشناسی) دانلود
خانم فاطمه علیان فینی اصول و کلیات اپیدمیولوژی دانلود
خانم فاطمه علیان فینی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری مجازی(1) دانلود
خانم فاطمه علیان فینی آموزش بهداشت و ارتباطات دانلود
خانم فاطمه علیان فینی تکنولوژی آموزشی مجازی دانلود
خانم فاطمه علیان فینی اصول و کلیات خدمات بهداشتی دانلود
خانم فاطمه علیان فینی کمکهای اولیه عملی دانلود
خانم دکتر تانیا داوری فیزیک عمومی دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش اصول بهداشت محیط دانلود

 

 

 

 

گروه مهندسی بهداشت محیط

نام استاد نام درس دانلود
دکتر گیتی کاشی کاربرد گندزداها و پاککننده ها در بهداشت محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی اپیدمیولوژی محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی روش تحقیق دانلود
دکتر گیتی کاشی کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در سنجش آالاینده ها دانلود
دکتر نفیسه نوریه اقتصاد مهندسی دانلود
دکتر نفیسه نوریه اکولوژی محیط دانلود
دکتر نفیسه نوریه کلیات محیط زیست دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش  استاتیک و مقاومت مصالح دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش  نقشه برداری و نقشه کشی دانلود

 

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام استاد نام درس دانلود
دکتر مجید بیاتیان آلودگی هوا دانلود
دکتر مجید بیاتیان دینامیک گازها و آئروسل ها دانلود
دکتر منصور آذری آشنایی با صنایع و فنون صنعتی دانلود
دکتر زهرا پنجعلی مکانیک جامدات دانلود
دکتر زهرا پنجعلی ایمنی حریق و مواد شیمیایی دانلود
دکتر سراجی ارگونومی شغلی 1 دانلود
دکتر تانیا داوری فیزیک اختصاصی 1 دانلود

 

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نام استاد نام درس دانلود
دکتر خلیل علی محمدزاده اقتصاد عمومی دانلود
دکتر خلیل علی محمدزاده اقتصاد بهداشت و درمان دانلود
دکتر نادر خالصی مطالعه موردی در مدیریت نظام بهداشت و درمان دانلود
دکتر نادر خالصی نظام های بهداشتی و درمانی تطبیقی دانلود