مشاهده طرح درس اساتید

گروه مهندسی پزشکی
نام استاد نام درس دانلود

دکتر محمد کریمی مریدانی

دکتر ساسان صعودی

سیستم های کنترل خطی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی مباحث ویژه2 دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی برنامه ریزی سیستمی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی انفورماتیک پزشکی2 دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی میکروپروسسور دانلود

دکتر سرور بهبهانی

دکتر ساسان صعودی

تجزیه و تحلیل سیستم ها دانلود
دکترسرور بهبهانی نگرش سیستمی و سیبرنتیک دانلود
دکتر رویا درخشان فر فناوری اطلاعات پزشکی1 دانلود
دکتر امین بندزو مورالس مدار الکتریکی1 دانلود
مهندس مهشید رحیمی رستگار فرآیندهای سیستم های اطلاعات بیارستانی دانلود
دکتر نگین نیک سادات روش تحقیق و سیستم اطلاع رسانی پزشکی دانلود
دکتر خاکپای فیزیولوژی دانلود
دکتر محمود نظر پور فیزیک پزشکی دانلود
دکتر محمود نظرپور  اصول سیستمهای تصویر برداری دانلود
دکتر نیلوفر بهرامیان حسگرها و مبدل های زیستی دانلود
دکتر نیلوفر بهرامیان مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی دانلود
دکتر نیلوفر بهرامیان استاتیک و مقاومت مصالح دانلود

 

گروه بهداشت عمومی
نام استاد نام درس دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره کمک های اولیه دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت سالمندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت دهان و دندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     تغذیه های کاربردی و رژیم های ...     دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     کلیات و اصول اپیدمیولوژی  دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی دانلود
دکتر نگین نیک سادات تکنولوژی آموزشی دانلود
دکتر نگین نیک سادات پرستاری سلامت جامعه دانلود
دکتر نگین نیک سادات آموزش بهداشت و ارتباطات (کارشناسی) دانلود
دکتر نگین نیک سادات آموزش بهداشت و ارتباطات (کاردانی) دانلود
دکتر نگین نیک سادات آموزش بهداشت دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی اصول و مبانی جامعه شناسی دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی کمک های اولیه  دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی بهداشت دانش آموزان و مدارس دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی تکنولوژی آموزشی دانلود
دکتر گیتی کاشی اکولوژی محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی اصول بهداشت محیط دانلود
دکتر مریم سادات متولی آشنایی با بیماریهای ارثی و ژنتیکی دانلود
دکتر مریم سادات متولی پاتولوژی جغرافیایی ایران دانلود
دکتر مریم سادات متولی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری دانلود
دکتر مریم سادات متولی جمعیت شناسی و تنظیم خانواده دانلود
دکتر مریم سادات متولی
آشنایی با بیماریهای کودکان و نوزادان و طرق پیشگیری از آن
دانلود
دکتر مریم سادات متولی اصول و کلیات اپیدمیولوژی دانلود
دکتر محمد حسین تقدیسی
اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری
دانلود
     
     

 

گروه مهندسی بهداشت محیط
نام استاد نام درس دانلود
دکتر مهسا جهانگیری راد - در انتظار تایید مدیرگروه
دکتر گیتی کاشی کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در سنجش آلاینده ها      دانلود
دکتر گیتی کاشی شیمی محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی اکولوژی محیط  دانلود
دکتر گیتی کاشی ایپیدمیولوژی محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری    دانلود
دکتر گیتی کاشی میکروبیولوژی محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی بهداشت مواد غذایی دانلود
دکتر گیتی کاشی بهداشت پرتوها و حفاظت دانلود
دکتر حمیدرضا تشیعی تصفیه آب دانلود

 

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
نام استاد نام درس دانلود
دکتر مجید بیاتیان صدا و ارتعاش در محیط کار دانلود
دکتر مجید بیاتیان
مدل سازی
دانلود
دکتر مجید بیاتیان
طراحی تهویه صنعتی
دانلود
دکتر مجید بیاتیان
آلودگی صوتی
دانلود
دکتر منصور رضازاده آذری
زبان تخصصی
دانلود
دکتر منصور رضازاده آذری
سم شناسی شغلی
دانلود
دکتر منصور رضازاده آذری
اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک
دانلود
دکتر زهرا پنجعلی
مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا
دانلود

 

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
نام استاد نام درس دانلود
دکتر خلیل علی محمدزاده
اقتصاد بهداشت و بیمه
دانلود
دکتر نادر خالصی
اقتصاد بهداشت و درمان
دانلود
دکتر نادر خالصی
روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان
دانلود
دکتر نادر خالصی
سازمان و مدیریت مراکز بهداشت و درمان ایران
دانلود
دکتر نادر خالصی
اصول مدیریت خدمات بهداشتی
دانلود
دکتر اباسط میرزایی
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران
دانلود
دکتر اباسط میرزایی
سازمان و مدیریت بیمارستان 2
دانلود
دکتر محمد صاحب الزمانی
مدیریت و رهبری آموزشی
دانلود