مشاهده طرح درس اساتید

گروه مهندسی پزشکی
نام استاد نام درس دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی سیستم های کنترل خطی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی مباحث ویژه2 دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی برنامه ریزی سیستمی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی انفورماتیک پزشکی2 دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی میکروپروسسور دانلود
دکتر سرور بهبهانی تجزیه و تحلیل سیستم ها دانلود
دکترسرور بهبهانی نگرش سیستمی و سیبرنتیک دانلود
دکتر رویا درخشان فر فناوری اطلاعات پزشکی1 دانلود
دکتر امین بندزو مورالس مدار الکتریکی1 دانلود
مهندس مهشید رحیمی رستگار فرآیندهای سیستم های اطلاعات بیارستانی دانلود

 

گروه بهداشت عمومی
نام استاد نام درس دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره کمک های اولیه دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت سالمندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت دهان و دندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     تغذیه های کاربردی و رژیم های ...     دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     کلیات و اصول اپیدمیولوژی  دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی دانلود
دکتر نگین نیک سادات   در انتظار تایید مدیرگروه
دکتر فاطمه علیان فینی اصول و مبانی جامعه شناسی دانلود

دانلود

گروه مهندسی بهداشت محیط
نام استاد نام درس دانلود
دکتر مهسا جهانگیری راد   در انتظار تایید مدیرگروه
دکتر گیتی کاشی   در انتظار تایید مدیرگروه
دکتر حمیدرضا تشیعی   در انتظار تایید مدیرگروه

 

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
نام استاد نام درس دانلود
دکتر مجید بیاتیان صدا و ارتعاش در محیط کار دانلود