مشاهده طرح درس اساتید

گروه مهندسی پزشکی
نام استاد نام درس دانلود

دکتر محمد کریمی مریدانی

دکتر ساسان صعودی

سیستم های کنترل خطی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی مباحث ویژه2 دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی برنامه ریزی سیستمی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی انفورماتیک پزشکی2 دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی میکروپروسسور دانلود

دکتر سرور بهبهانی

دکتر ساسان صعودی

تجزیه و تحلیل سیستم ها دانلود
دکترسرور بهبهانی نگرش سیستمی و سیبرنتیک دانلود
دکتر رویا درخشان فر فناوری اطلاعات پزشکی1 دانلود
دکتر امین بندزو مورالس مدار الکتریکی1 دانلود
مهندس مهشید رحیمی رستگار فرآیندهای سیستم های اطلاعات بیارستانی دانلود
دکتر نگین نیک سادات روش تحقیق و سیستم اطلاع رسانی پزشکی دانلود
دکتر خاکپای فیزیولوژی دانلود
دکتر نظر پور فیزیک پزشکی دانلود
دکتر نظرپور  اصول سیستمهای تصویر برداری دانلود

 

گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت عمومی
نام استاد نام درس دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره کمک های اولیه دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت سالمندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت دهان و دندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     تغذیه های کاربردی و رژیم های ...     دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     کلیات و اصول اپیدمیولوژی  دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره     مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی دانلود
دکتر نگین نیک سادات تکنولوژی آموزشی دانلود
دکتر نگین نیک سادات پرستاری سلامت جامعه دانلود
دکتر نگین نیک سادات آموزش بهداشت و ارتباطات (کارشناسی) دانلود
دکتر نگین نیک سادات آموزش بهداشت و ارتباطات (کاردانی) دانلود
دکتر نگین نیک سادات آموزش بهداشت دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی اصول و مبانی جامعه شناسی دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی کمک های اولیه  دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی بهداشت دانش آموزان و مدارس دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری دانلود
دکتر فاطمه علیان فینی تکنولوژی آموزشی دانلود

 

گروه مهندسی بهداشت محیط
نام استاد نام درس دانلود
دکتر مهسا جهانگیری راد   در انتظار تایید مدیرگروه
دکتر گیتی کاشی   در انتظار تایید مدیرگروه
دکتر حمیدرضا تشیعی   در انتظار تایید مدیرگروه

 

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
نام استاد نام درس دانلود
دکتر مجید بیاتیان صدا و ارتعاش در محیط کار دانلود