مشاهده طرح درس اساتید

طرح درس اساتید دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی  (بروزرسانی شده در اسفندماه 1399):

گروه مهندسی پزشکی

نام استاد نام درس دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی میکروپروسسور/ریزپردازنده دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی دانلود
دکتر محمد کریمی مریدانی سیستم های کنترل خطی دانلود
دکتر محمود نظرپور فیزیک پزشکی دانلود
دکتر محمود نظرپور اصول سیستم های تصویرنگار پزشکی دانلود
دکتر تانیا داوری مهابادی فیزیک عمومی 2 دانلود
دکتر تانیا داوری مهابادی فیزیک عمومی 1 دانلود
دکتر سیده زهره سیدصالحی مدار الکتریکی1 دانلود
دکتر سیده زهره سیدصالحی الکترونیک1 دانلود
دکتر امین بندزو مورالس مدار الکتریکی2 دانلود
دکتر سرور بههبانی نگرش سیستمی و مهندسی سیبرنتیک دانلود
دکتر سرور بههبانی مقدمه ای بر مهندسی پزشکی دانلود
دکتر عبدالرضا سبکروح بیوشیمی دانلود
دکتر فتح الله بوذرجمهری اصول سیستم های تصویرنگار پزشکی دانلود
دکتر فاطمه جوانی جونی بیوفیزیک دانلود
دکتر فاطمه جوانی جونی روش های آموزش کاربر دانلود
دکتر فاطمه جوانی جونی مهندسی مدیریت بیمارستان دانلود
دکتر حسین رضا یوسف وند الکترونیک2 دانلود
دکتر حسین رضا یوسف وند مدار منطقی دانلود
دکتر نگین نیک سادات روش تحقیق و سیستم اطلاع رسانی پزشکی دانلود
دکتر حسین حسن بوذری استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی دانلود
دکتر فاطمه خاکپای فیزیولوژی دانلود
دکتر تانیا داوری مهابادای آزمایشگاه مدارالکتریکی1 دانلود
دکتر امین بندزو مورالس مبانی برق، الکترونیک و دیجیتال دانلود
دکتر امین بندزو مورالس الکترونیک1 دانلود
دکتر امین بندزو مورالس مدار الکتریکی2 دانلود
دکتر امین بندزو مورالس الکترونیک2 دانلود
دکتر حسین بوذری استاتیک و مقاومت مصالح دانلود
دکتر حسین بوذری آزمایشگاه فیزیک2 دانلود
استاد شیما کبیری آزمایشگاه فیزیک2 دانلود
استاد شیما کبیری آزمایشگاه فیزیک1 دانلود
دکتر رویا بخشکندی آزمایشگاه الکترونیک1 دانلود
دکتر رویا بخشکندی آزمایشگاه بالینی1 دانلود
دکتر رویا بخشکندی آزمایشگاه فیزیک2 دانلود
دکتر نیره  زارع آزمایشگاه فیزیولوژی دانلود
دکتر ساسان صعودی مدارهای الکتریکی1 دانلود
دکتر ساسان صعودی تجزیه و تحلیل سیستمها دانلود
دکتر ساسان صعودی سیستمهای کنترل خطی دانلود
دکتر رویا درخشان فر فناوری اطلاعات پزشکی1 دانلود
دکتر نیلوفر بهرامیان حسگرها و مبدل های زیستی دانلود
دکتر رویا درخشان فر فناوری اطلاعات پزشکی 1 دانلود
دکتر عباس ضیائی کیا مدیریت و کارآفرینی در مهندسی پزشکی دانلود

 

گروه بهداشت عمومی

نام استاد نام درس دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره زبان تخصصی دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت مدارس دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت مادر و کودک دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت سالمندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیردار دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره روش تحقیق در علوم بهداشتی دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت دهان و دندان دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره کلیات پزشکی و بهداشت دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره بهداشت باروری دانلود
دکتر نگین نیک سادات تکنولوژی آموزشی دانلود
دکتر نگین نیک سادات آموزش بهداشت و ارتباطات دانلود
دکتر نگین نیک سادات اصول و کلیات اپیدمیولوژی دانلود
دکتر نگین نیک سادات آموزش بهداشت و ارتباطات (کارشناسی) دانلود
دکتر نگین نیک سادات اصول برنامه ریزی بهداشتی دانلود
خانم فاطمه علیان فینی اصول و کلیات اپیدمیولوژی دانلود
خانم فاطمه علیان فینی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری مجازی(1) دانلود
خانم فاطمه علیان فینی آموزش بهداشت و ارتباطات دانلود
خانم فاطمه علیان فینی تکنولوژی آموزشی مجازی دانلود
خانم فاطمه علیان فینی اصول و کلیات خدمات بهداشتی دانلود
خانم فاطمه علیان فینی کمکهای اولیه عملی دانلود
خانم فاطمه علیان فینی اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران دانلود
خانم دکتر تانیا داوری فیزیک عمومی دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش اصول بهداشت محیط دانلود
دکتر محمدحسین تقدیسی اصول و مبانی جامعه شناسی دانلود

 

گروه مهندسی بهداشت محیط

نام استاد نام درس دانلود
دکتر گیتی کاشی کاربرد گندزداها و پاککننده ها در بهداشت محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی اپیدمیولوژی محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی روش تحقیق دانلود
دکتر گیتی کاشی کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در سنجش آالاینده ها دانلود
دکتر نفیسه نوریه اقتصاد مهندسی دانلود
دکتر نفیسه نوریه اکولوژی محیط دانلود
دکتر نفیسه نوریه کلیات محیط زیست دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش  استاتیک و مقاومت مصالح دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش  نقشه برداری و نقشه کشی دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش کامپیوتر و کاربرد آن دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش اصول اپیدمیولوژی دانلود
دکتر مجید بیاتیان آلودگی هوا دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش مکانیک خاک دانلود
دکتر نفیسه نوریه کنترل آلودگی هوا دانلود
دکتر نفیسه نوریه روش های مبارزه با ناقلین دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانلود
دکتر مجید بیاتیان آلودگی صوتی دانلود
دکتر گیتی کاشی میکروبشناسی محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی شیمی محیط دانلود
دکتر گیتی کاشی کنترل بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگه داری مواد غذایی دانلود
دکتر مهناز صفایی هوادرق زبان و ادبیات فارسی دانلود
دکتر مهسا جهانگیری راد بهداشت مسکن و اماکن عمومی دانلود
دکتر مهسا جهانگیری راد کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط دانلود
دکتر مهسا جهانگیری راد مکانیک سیالات دانلود

 

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام استاد نام درس دانلود
دکتر مجید بیاتیان آلودگی هوا دانلود
دکتر مجید بیاتیان دینامیک گازها و آئروسل ها دانلود
دکتر منصور آذری آشنایی با صنایع و فنون صنعتی دانلود
دکتر زهرا پنجعلی مکانیک جامدات دانلود
دکتر زهرا پنجعلی ایمنی حریق و مواد شیمیایی دانلود
دکتر سراجی ارگونومی شغلی 1 دانلود
دکتر تانیا داوری فیزیک اختصاصی 1 دانلود
دکتر نفیسه نوریه کلیات محیط زیست دانلود
دکتر مهرنوش اختری زواره کمک های اولیه دانلود
دکتر زهرا کاشی تراش نقشه کشی صنعتی دانلود

 

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نام استاد نام درس دانلود
دکتر خلیل علی محمدزاده اقتصاد عمومی دانلود
دکتر خلیل علی محمدزاده اقتصاد بهداشت و درمان دانلود
دکتر نادر خالصی مطالعه موردی در مدیریت نظام بهداشت و درمان دانلود
دکتر نادر خالصی اصول مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانلود
دکتر نادر خالصی اقتصاد بهداشت و درمان دانلود
دکتر نادر خالصی آمار زیستی دانلود
دکتر نادر خالصی نظامهای بهداشتی و درمانی تطبیقی دانلود