استاد مشاور

به واحد استادان مشاور دانشکده بهداشت خوش آمدید.

آیین نامه استاد مشاور (دانلود)

راهکار  هایی برای مدیریت افت تحصیلی (دانلود)

فرم ارزیابی دانشجویان مشروط شده (دانلود)

فرم ارزیابی فعالیت های استادان مشاور (دانلود)

فرم ارزیابی واحد مشاوره ی تحصیلی (دانلود)

 

 

اسامی دانشجویان و اساتید مشاور گروه بهداشت عمومی (دانلود)