آزمایشگاه مدار الکتریکی

 

هدف این آزمایشگاه بررسی و مشاهده مفاهیم مطرح شده در دروس مدارهای الکتریکی در محیط عملی  و نیز محیط نرم افزاری و نیز آشنایی با دستگاههای اندازه گیری است

 • مطالبی که در این آزمایشگاه مطرح می شود عبارتند از:
 • آشنایی با نرم افزار PSPICE 
 • آشنایی با مقاومت ها و خازن ها
 • آشنایی با اصول کار اسیلوسکوپ
 • ترکیب امواج سینوسی و مشاهده اشکال لیساژو
 • اندازه گیری مقاومت داخلی سیگنال ژنراتور
 • مقاومت معادل مدارهای الکتریکی
 • قانون اهم و قانون تقسیم جریان و تقسیم ولتاژ
 • بررسی مدارهای RC سری
 • حالت گذار مدارهای RC سری
 • بررسی مدار معادل تونن نورتن
 • آشنایی با اسکوپ و محاسبه اختلاف فاز با استفاده از اسکوپ   
 • اندازه گیری مقدار مقاومت ، ظرفیت خازن 
 • بررسی پاسخ گذرای مدارات مرتبه اول و مرتبه دوم
 • بررسی مدارهای مشتق گیر و انتگرال گیر
 • بررسی  فیلتر پایین گذر، میان گذر ، میان نگذر، بالاگذر 
 • اندازه گیری توان مصرفی، ظاهری و مجازی و تصحیح ضریب توان