دستورالعمل ها

دستورالعمل ها

1- باروری سالم

2- برنامه واکسیناسیون-عوارض واکسیناسیون

چک لیست ها زنجیره سرما -پوستر 

چک لیست ها زنجیره سرما

3- بهبود تغذیه جامعه

بسته آموزشی مراقب سلامت 24-3-96

دستورالعمل برنامه اختلالات ناشی از کمبود ید - 96

دستورالعمل مکمل ویتامین د جوانان-آخرین دستورالعمل

دستورالعمل مکمل یاری با ویتامین د میانسالان- آخرین دستورالعمل

مصرف همزمان مولتی ویتامین و ویتامین د دوران بارداری-آخرین دستورالعمل

مکمل مولتی ویتامین وآد-آخرین دستورالعمل

مگادوز ویتامین د در گروه سنی-96

مولتی ویتامین مینرال حاوی ید در بارداری- آخرین دستورالعمل

4- بیماریهای غیر واگیر

 • برنامه ادغام دیابت در نظام سلامت

      الف-برنامه جامع پیشگیری و کنترل دیابت در شهرها

      ب- برنامهی کشوری پیشگیری و کنترل دیابت

     ج- برنامه‌ی کشوری پیشگیری و کنترل دیابت

 • برنـامه‌ پیشگیـری از بـروز تـالاسمی

       الف-دستورالعملThalassemia

      ب- دستورالعمل برنامه ژنتیک اجتماعی

 •   برنامه پیشگیری و کنترل آسم و COPD

الف- برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن تنفسی

 • بیماریهای قلبی و عروقی

الف-برنامه های پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی

ب- بسته خدمتی پایگاه تندرستی

 • سرطان

الف-دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

ب-دستورالعمل ارائه خدمات بهورزومراقب سلامت

ج-دستورالعمل غربالگری سرطان کولورکتال

د-سیاست ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

5-بیماریهای واگیردار

 • برنامه مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای

الف-آخرین دستـورالعمل درمان بیماران مبتلا به وبا- بهار 94

ب-دستور العمل مبارزه با تیفوئید - مصوب کمیته کشوری

ج-دستور العمل مبارزه با تیفوئید

د-دستورالعمل کشوری مراقبت آلودگی به شپش

ه-دستورالعمل کشوری مراقبت فاسیولیازیس

و-دستورالعمل مراقبت بیماری گال و پدیکلوزیس-1394

ز-راهنمای بررسی و پاسخ به طغیان بیماریهای واگیر

ح-راهنمای کشوری نظام مراقبت بوتولیسم

ط-راهنمای مهار همه گیری های شیگلا دیسانتری تیپ 1

ی- شپش سر ویژه دانش آموز

س-طغیان بیماریهای منتقله از غذا

ش-طغیان بیماریهای منتقله از موادغذایی-راهنمای بررسی و کنترل طغیان ها

ن- کتاب راهنمای کشف وکنترل همه گیری های وبا

 • برنامه مبارزه با بیماریهای تنفسی و قرنطینه

الف- بسته اطلاعاتی و آموزشی نشانگان تنفسی خاورمیانه

ب-خلاصه دستورالعمل مراقبت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

ج-دستورالعمل مراقبت انفلوانزا و شبه انفلوانزا - 1394

د- دستورالعمل نه گانه پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی

 • برنامه مبارزه با بیماری ایدز و هپاتیت و بیماریهای آمیزشی

الف-خلاصه چهارمین برنامه استرتژیک اچ آی وی

ب-دستورالعمل کشوری هپاتیت

ج-راهنمای آموزشی کارکنان مراکز صنعتی و اقتصادی

د-راهنمای تدابیر بالینی در عفونت های آمیزشی

ه-راهنمای تغذیه در بیماران مبتلا به hiv

و-رویکرد تشخیصی - درمانی به بیماریها و شکایت‌های شایع در مبتلایان به hiv

ز-سومین برنامه ملی استراتژیک کنترل بیماری ایدز در ایران سال 93-89

ح-نیروی کار سالم

ط-یشگیری از ایدز در محیط کار

 • برنامه مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

الف-آموزش پیشگیری از حیوانگزیدگی و هاری به زبان ساده

ب-تب راجعه

ج-دستورالعمل کالاآزار

د-دستورالعمل کشوری هاری

ه-راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی(سالک) در ایران

و-راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو سال 90

ز-راهنمای کشوری مبارزه با بیماری لپتوسپیروز

ح-راهنمای کشوری مبارزه با تب مالت سال 91

ط-نحوه برخورد با گوشت دام ذبح شده مشکوک یا مبتلا به هاری

ی- نحوه تهیه نمونه تب خونریزی دهنده کنگو کریمه

 • برنامه مبارزه با سل و جذام

الف- دستورالعمل جدید درمان بیماران مسلول

ب- دستورالعمل مراقبت و درمان عفونت همزمان سل و hiv

ج- راهنمای حذف جذام 1391

د- راهنمای کشوری مبارزه با سل سال 1389

ه-راهنـمـای بـیمـاران مبتلا بــه ســـل

 • مالاریا

الف- آشنایی با بیماری مالاریا

ب- برنامه حذف مالاریا درجمهوری اسلامی

ج- خلاصه برنامه استراتژیک پنج ساله دوم حذف مالاریا-1394

د- راهنمای درمان مالاریا در جمهوری اسلامی ایران

ه- راهنمای طبقه بندی کانون های مالاریا

و- راهنمای کشوری استقرار نظام فراگیر گزارش دهی و دیده وری حذف مالاریا

ز- کنترل ناقلین مالاریا

ح- مجموعه کمک آموزشی تشخیص مالاریا

6- دستوالعمل مراقبین سلامت بهورز بیماریهای غیرواگیردار

7- دستوالعمل های کم کاری تیرویید  فنیل کتونوری  فاویسم

8- دستورالعمل سالمندان

9- سلامت کودکان

10- سلامت مادران

11- سلامت میانسالان

12- راهنمای تغذیه با شیر مادر 96

13- لینک های مفید در زمینه دستورالعمل ها ی معاونت بهداشت

14- نمودارهای وزن گیری

نمودار BMI برای سن(مادران باردار)

نمودار وزن گیری (کم وزن-تک قلویی)

نمودار وزن گیری(اضافه وزن-تک قلویی)

نمودار وزن گیری(اضافه-دوقلویی)

نمودار وزن گیری(چاق-تک قلویی)

نمودار وزن گیری(چاق-دوقلویی)

نمودار وزن گیری(طبیعی-تک قلویی)

نمودار وزن گیری(طبیعی-دوقلویی)

15- مدارس

ارتقا سلامت دانش آموزان دختر دوره متوسطه از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری

برنامه عملیاتی اجرای تمرینات کششی در کلاس

پرونده سلامت دانش آموزان

دستورالعمل اجرایی برنامه مکمل یاری دانش آموزان دختر دبیرستانی با مگادوز ویتامین D

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم در مدارس

فهرست مواد غذایی قابل عرضه در پایگاه های تغذیه سالم

کتاب دستورالعمل اجرایی مدرسه مروج سلامت

16- دستور العمل و کتب آموزشی‌ مخصوص بهورزان و مراقبین سلامت

بوکلت کودک سالم - غیر پزشک 97

بوکلت مانا - غیر پزشک 96

راهنمای تغذیه با شیر مادر 96

محتوای آموزشی بهورزومراقب سلامت

17- فرمهای مورد نیاز

مراقبت کودک بیمار)مانا( در خانه های بهداشت