کارورزی و لاگ بوک مهندسی پزشکی

دکتر کریمی: فرم های کارورزی و لاگ بوک مهندسی پزشکی

دانشجویان جهت دریافت معرفی نامه کارورزی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند، پس از تایید استادکارورزی، مدیرگروه و رئیس دانشکده، به محل کارورزی مراجعه نمایند.

ردیف نام فرم دانلود
1 راهنمای فرم های کارآموزی گروه مهندسی پزشکی

دانلود(word)

دانلود (pdf)

2 لاگ بوک مهندسی پزشکی دانلود (pdf)
3 آدرس و شماره تماس بیمارستان های استان تهران دانلود (pdf)

 

رئیس دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی: دکتر کریمی

مدیر آموزش: مهندس کاظمی