کارورزی و لاگ بوک مهندسی پزشکی

فرم های کارورزی و لاگ بوک مهندسی پزشکی

 

ردیف نام فرم دانلود
1 راهنمای فرم های کارآموزی گروه مهندسی پزشکی

دانلود(word)

دانلود (pdf)

2 لاگ بوک مهندسی پزشکی دانلود (pdf)
3 آدرس و شماره تماس بیمارستان های استان تهران دانلود (pdf)