اعضای هیئت رئیسه

ریاست دانشکده: جناب آقای دکتر مجید بیاتیان

معاون آموزشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمد کریمی مریدانی

معاون پژوهشی: جناب آقای دکتر روح الله محمودخانی

مدیر دفتر توسعه آموزش: سرکار خانم دکتر جهانگیری راد

رئیس اداره آموزش: سرکار خانم مهندس کاظمی

کارشناس ارشد آموزش: سرکار خانم دکتر نصیری

مدیر گروه بهداشت عمومی: سرکار خانم دکتر اختری زواره