اعضای هیئت رئیسه

ریاست دانشکده: جناب آقای دکتر محمد کریمی مریدانی

معاون آموزشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمد کریمی مریدانی

معاون پژوهشی: جناب آقای دکتر روح الله محمودخانی

مدیر دفتر توسعه آموزش: سرکار خانم دکتر نگین نیک سادات

رئیس اداره آموزش: سرکار خانم مهندس طاهره کاظمی

کارشناس ارشد آموزش: سرکار خانم دکتر زهره نصیری

مدیر گروه مدیریت بهداشتی و خدمات درمانی: جناب آقای دکتر علی محمدزاده

مدیر گروه بهداشت عمومی: سرکار خانم دکتر اختری زواره

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط: سرکار خانم دکتر  کاشی

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای: جناب آقای دکتر بیاتیان