ارتباط با دفتر ریاست

ارتباط با دفتر ریاست
ریاست دانشکده:   جناب آقای دکتر مجید بیاتیان  
 مسئول دفتر ریاست دانشکده:   سرکار خانم امین فر       
شماره تماس با دفتر ریاست دانشکده: داخلی