ارتباط با دفتر ریاست

      

 

ریاست دانشکده:   جناب آقای دکتر محمد کریمی مریدانی        رزومه (دانلود)
 مسئول دفتر ریاست دانشکده:   سرکار خانم امین فر       
شماره تماس: 321