ارتباط با دفتر ریاست

ریاست دانشکده:   جناب آقای دکتر محمد کریمی مریدانی
 مسئول دفتر ریاست دانشکده:   سرکار خانم امین فر       
شماره تماس با دفتر ریاست دانشکده: داخلی