اعضا

اعضای شورای دانشکده:

جناب آقای دکتر خانی  ریاست دانشکده
  معاونت آموزشی
جناب آقای دکتر شوشتریان مدیر گروه مهندسی پزشکی
سرکار خانم دکتر کاظمی مدیر گروه روانشناسی
  مدیر گروه بهداشت عمومی