اداره آموزش و امتحانات

نام مسئول سمت شماره داخلی
سرکار خانم مهندس کاظمی رئیس اداره آموزش -
سرکار خانم شیرین برسیلی مسئول امتحانات -
     
     

 

فرمت سوال امتحانی پایان ترم (دانلود)