معرفی مسئولین کمیته ها

معرفی مسئولین کمیته ها:

     

  • کمیته توامند سازی اساتید- مسئول کمیته: دکتر مهسا جهانگیری راد
  • کمیته مشورتی و شورای آموزشی دانشجویی- مسئول کمیته: دکتر محمد کریمی مریدانی- دبیر کمیته: فرحناز زاهدی
  • کمیته برنامه ریزی و طرح درس ها - مسئول کمیته: دکتر تانیا داوری مهابادی
  • جشنواره های آموزشی و کمیته پژوهش در آموزش- مسئول کمیته: دکتر مهرنوش اختری زواره
  • کمیته ارزیابی و ارزشیابی- مسئول کمیته: دکتر فاطمه علیان فینی