کمیته ها

برای آشنایی با وظایف هر کمیته بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

شرح وظایف EDC و EDO

 

 کمیته پژوهش در آموزش (لیست عناوین برتر پژوهشی)