اعضای هیات علمی گروه بهداشت عمومی

نام و نام خانوادگی رزومه
مدیریت محترمه گروه: سرکار خانم دکتر مریم السادات متولی دانلود
جناب آقای دکتر محمد ابراهیم محکی دانلود
سرکار خانمدکتر مهرنوش اختری زواره دانلود
سرکار خانم دکتر فاطمه علیان فینی دانلود