اعضای هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت عمومی

نام و نام خانوادگی رزومه
مدیریت محترمه گروه: سرکار خانم دکتر مهرنوش اختری زواره دانلود
جناب آقای دکتر محمد ابراهیم محکی دانلود
سرکار خانم دکتر مریم السادات متولی  دانلود
سرکار خانم دکتر فاطمه علیان فینی دانلود
جناب آقای دکتر منصور رضوی دانلود
سرکار خانم فاطمه موسوی دانلود
سرکار خانم دکتر نیک سادات دانلود
سرکار خانم پریسا شجاعی دانلود
سرکار خانم دکتر ترمه ترجمان دانلود