اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

نام و نام خانوادگی رزومه
مدیریت محترمه گروه: سرکار خانم دکتر آمنه سادات کاظمی دانلود
سرکار خانم دکتر طهامه هموطن دانلود
جناب آقای دکتر مهدی منوچهری دانلود