اعضای هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نام و نام خانوادگی رزومه
مدیریت محترم گروه: جناب آقای دکتر خلیل علی محمدزاده دانلود
جناب آقای دکتر نادر خالصی دانلود