اعضای هیات علمی گروه مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی رزومه
مدیریت محترم گروه: جناب آقای دکتر سید محمد مسعود شوشتریان دانلود
جناب آقای دکتر محمد کریمی مریدانی دانلود
جناب آقای دکتر ساسان صعودی دانلود