اعضای هیات علمی گروه مهندسی پزشکی

اعضای هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
نام و نام خانوادگی رزومه فارسی رزومه انگلیسی
مدیر گروه: جناب آقای دکتر محمد کریمی مریدانی دانلود دانلود
جناب آقای دکتر ساسان صعودی دانلود دانلود
جناب آقای دکتر محمود نظرپور دانلود دانلود
سرکار خانم دکتر تانیا داوری دانلود دانلود
سرکار خانم نازنین فاطمیان دانلود دانلود