اعضای هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی رزومه فارسی رزومه انگلیسی
مدیر گروه: جناب آقای دکتر محمود خانی دانلود دانلود
جناب آقای دکتر محمدرضا خانی دانلود دانلود
سرکار خانم دکتر مهسا جهانگیری راد دانلود دانلود
سرکار خانم دکتر گیتی کاشی دانلود دانلود
سرکار خانم دکتر زهرا کاشی تراش اصفهانی دانلود دانلود